English online englishProcvičování angličtiny

Nepravidelná slovesa – Irregular verbs

Přeložte a časujte sloveso: mít Nepravidelná slovesa – Irregular verbs
(např. write wrote written)

Infinitiv Minulý čas Příčestí trpné Česky

abide [əˈbaɪd] abided / abode [əˈbaɪdɪd / əˈbəʊd] abided / abode [əˈbaɪdɪd / əˈbəʊd] trvat, setrvat, dodržet

alight [əˈlaɪt] alighted / alit [əˈlaɪtɪd / əˈlɪt] alighted / alit [əˈlaɪtɪd / əˈlɪt] sestoupit, přistát

arise [əˈraɪz] arose [əˈrəʊz] arisen [əˈrɪzn] povstat, vznikat

awake [əˈweɪk] awoke [əˈwəʊk] awoken [əˈwəʊkn] probudit (se), vzbudit (se)

baby-sit [ˈbeɪbi sɪt] baby-sat [bˈeɪːbi sˈæt] baby-sat [bˈeɪːbi sˈæt] hlídat dítě

backlight [bˈæklaɪt] backlit [bˈæklɪt] backlit [bˈæklɪt] podsvícení

backslide [ˌbækˈslaɪd] backslid [bækslˈɪd] backslid [bækslˈɪd] upadnout, slip

be [bi:] was / were [wɒz / wɜː] been [biːn] být

bear [beə] bore [bɔː] born / borne [bɔːn] nést; rodit, narozen

beat [bi:t] beat [bi:t] beaten [ˈbiːtn] bít, tlouci

become [bɪˈkʌm] became [bɪˈkeɪm] become [bɪˈkʌm] stát se

befall [bɪˈfɔːl] befell [bi'fel] befallen [bɪˈfɔːln] postihnout

beget [bɪˈɡet] begot [bɪˈɡɒt] begotten [bɪˈɡɒtn] zplodit

begin [bɪˈɡɪn] began [bɪˈɡæn] begun [bɪˈɡʌn] začínat

behold [bɪˈhəʊld] beheld [bɪˈheld] beheld [bɪˈheld] spatřit, hledět na (kniž.)

belay [bɪˈleɪ] belaid [bɪˈleɪd] belaid [bɪˈleɪd] upevnit lano, jistit

bend [bend] bent [bent] bent [bent] ohýbat (se)

bequeath [bıʹkwi:ð] bequoth [bıʹkwəʋθ] bequothen [bıʹkwi:ðən] odkázat, zůstavit

beseech [bɪˈsiːtʃ] besought [bɪˈsɔːt] besought [bɪˈsɔːt] zapřísahat, snažně prosit (kniž.)

beset [bɪˈset] beset [bɪˈset] beset [bɪˈset] trápit, sužovat, obklíčit

bespeak [bɪˈspiːk] bespoke [bɪˈspouk] bespoken [bɪˈspoukən] svědčit, naznačovat, objednat si

bestride [bɪˈstraɪd] bestrode [bɪˈstroud] bestridden [bɪˈstrɪdn] sedět obkročmo

bet [bet] bet [bet] bet [bet] vsadit se

betide [bɪˈtaɪd] betid [bɪtɪd] betid [bɪtɪd] stát se, přihodit se

bid [bɪd] bid [bɪd] bid [bɪd] nabídnout cenu, přihodit v dražbě

bid [bɪd] bade [bæd] bid [bɪd] říct (dát sbohem)

bind [baɪnd] bound [baʊnd] bound [baʊnd] svázat

bite [baɪt] bit [bɪt] bitten [ˈbɪtn] kousat

bleed [bli:d] bled [bled] bled [bled] krvácet

blend [blend] blended / blent [blendid / blˈent] blended / blent [blendid / blˈent] míchat, mísit

bless [bles] blessed / blest [blest / blest] blessed / blest [blest / blest] požehnat, dát požehnání

blow [bləʊ] blew [bluː] blown [bləʊn] vanout, foukat

break [breɪk] broke [brəʊk] broken [ˈbrəʊkən] lámat, rozbíjet

breastfeed [brˈestfid] breastfed [brˈestfed] breastfed [brˈestfed] kojit

breed [briːd] bred [bred] bred [bred] pěstovat, plodit

bring [brɪŋ] brought [brɔːt] brought [brɔːt] přinést

broadcast [ˈbrɔːdkɑːst] broadcast [ˈbrɔːdkɑːst] broadcast [ˈbrɔːdkɑːst] vysílat rozhlasem, televizí

browbeat [ˈbraʊbiːt] browbeat [ˈbraʊbiːt] browbeaten [brˈaʊːbitn̩] zastrašit , šikanovat

build [bɪld] built [bɪlt] built [bɪlt] stavět

burn [bɜːn] burned / burnt [bɜːnd / bɜːnt] burned / burnt [bɜːnd / bɜːnt] hořet, pálit

burst [bɜːst] burst [bɜːst] burst [bɜːst] prasknout, puknout

bust [bʌst] busted / bust [ˈbʌstɪd / bʌst] busted / bust [ˈbʌstɪd / bʌst] rozbít, zabásnout, udělat razii

buy [baɪ] bought [bɔːt] bought [bɔːt] koupit

can [kæn] could [kʊd] – – – umět, moci

carve [kɑːv] corve [kɔ:v] carven [ʹkɑ:v(ə)n] vyřezávat, vytesat, vyrýt

cast [kɑːst] cast [kɑːst] cast [kɑːst] vrhat, odlévat

catch [kætʃ] caught [kɔːt] caught [kɔːt] chytit

choose [tʃuːz] chose [tʃəʊz] chosen [ˈtʃəʊzən] vybrat (si), zvolit (si)

clap [klæp] clapped [klæpt] clapped [klæpt] tleskat

clear-cut [klˈɪəː kˈʌt] clear-cut[klˈɪəː kˈʌt] clear-cut [klˈɪəː kˈʌt] zcela vymýtit (stromy)

cleave [kliːv] cleft[kleft] cleft [kleft] štěpit, štípat

climb [klaɪm] clumb [klˈʌm] clumb [klˈʌm] (vy)lézt , (vy)stoupat , (vy)šplhat

cling [klɪŋ] clung [klʌŋ] clung [klʌŋ] držet se, přilnout

clip [klɪp] clipped [klɪpt] clipt [klɪpt] (o)stříhat , zastřihnout , přistřihnout

clothe [kləʊð] clad [klæd] clad [klæd] obléct se, šatit (někoho)

come [kʌm] came [keɪm] come [kʌm] přijít

cost [kɒst] cost [kɒst] cost [kɒst] stát (cena)

creep [kriːp] crept [krept] crept [krept] lézt, plazit se

crow [krəʊ] crowed / crew [krəʊd / kruː] crowed / crew [krəʊd / kruː] kokrhat

cut [kʌt] cut [kʌt] cut [kʌt] řezat, krájet, stříhat

deal [diːl] dealt [delt] dealt [delt] jednat, zabývat se

dig [dɪɡ] dug [dʌɡ] dug [dʌɡ] kopat

dive [daɪv] dived / dove [daɪvd / doʊv] dived [daɪvd] potápět se

do [du:] did [dɪd] done [dʌn] dělat, konat

draw [drɔː] drew [druː] drawn [drɔːn] kreslit, táhnout

dream [driːm] dreamed / dreamt [dremt / dri:md] dreamed / dreamt [dremt / dri:md] snít

drink [drɪŋk] drank [dræŋk] drunk [drʌŋk] pít

drive [draɪv] drove [drəʊv] driven [ˈdrɪvn] řídit, hnát, jet

dwell [dwel] dwelt [dwelt] dwelt [dwelt] přebývat, bydlet; soustředit pozornost

eat [iːt] ate [et / eɪt] eaten [i:tn] jíst

fall [fɔːl] fell [fel] fallen [fɔːln] padat

feed [fi:d] fed [fed] fed [fed] živit, krmit

feel [fi:l] felt [felt] felt [felt] cítit (se)

fight [faɪt] fought [fɔːt] fought [fɔːt] bojovat

find [faɪnd] found [faʊnd] found [faʊnd] najít, nalézt

fit [fɪt] fitted / fit [ˈfɪtɪd / fɪt] fitted / fit [ˈfɪtɪd / fɪt] pasovat (co kam), být akorát

flee [fliː] fled [fled] fled [fled] prchat

fling [flɪŋ] flung [flʌŋ] flung [flʌŋ] mrštit, házet

fly [flaɪ] flew [fluː] flown [fləʊn] letět

forbid [fəˈbɪd] forbade [fəˈbæd] forbidden [fəˈbɪdn] zakázat

forecast [ˈfɔːkɑːst] forecast [ˈfɔːkɑːst] forecast [ˈfɔːkɑːst] před(po)vídat

foresee [fɔːˈsiː] foresaw [fɔːˈsɔː] foreseen [fɔːˈsiːn] předvídat

foretell [fɔːˈtel] foretold [fɔːˈtəʊld] foretold [fɔːˈtəʊld] předpovídat, věštit, prorokovat

forget [fəˈɡet] forgot [fəˈɡɒt] forgotten [fəˈɡɒtn] zapomenout

forgive [fəˈɡɪv] forgave [fəˈɡeɪv] forgiven [fəˈɡɪvn] odpustit

forsake [fəˈseɪk] forsook [fəˈsʊk] forsaken [fəˈseɪkən] opustit

freeze [friːz] froze [frəʊz] frozen [ˈfrəʊzən] mrznout

frostbite [ˈfrɒstbaɪt] frostbit [ˈfrɒstbɪt] frostbitten [ˈfrɒstbɪtn] omrznout, namrznout

get [ɡet] got [ɡɒt] got / gotten [ɡɒt / ɡɒtn] dostat, obdržet

give [ɡɪv] gave [geɪv] given [ɡɪvn] dát

go [ɡəʊ] went [went] gone [ɡɒn] jít, jet

grind [ɡraɪnd] ground [ɡraʊnd] ground [ɡraʊnd] brousit, mlít

grip [ɡrɪp] gripped [ɡrɪpt] gripped [ɡrɪp] upoutat pozornost, zaujmout

grow [ɡrəʊ] grew [ɡruː] grown [ɡrəʊn] růst

handwrite [ˈhændraɪt] handwrote [ˈhændrəʊt] handwritten [ˈhændrɪtn] napsat ručně

hang [hæŋ] hung [hʌŋ] hung [hʌŋ] viset, pověsit

have [hæv] had [hæd] had [hæd] mít, vlastnit

hear [hɪə] heard [hɜːd] heard [hɜːd] slyšet

heave [hiːv] heaved / hove [hiːvd / həʊv] heaved / hove [hiːvd / həʊv] zvednout / zvracet, dávit se

hew [hjuː] hewed [hjuːd] hewed / hewn [hjuːd / hjuːn] tesat, kácet, štípat, vyřezávat

hide [haɪd] hid [hɪd] hidden [hɪdn] skrývat se

hit [hɪt] hit [hɪt] hit [hɪt] udeřit, zasáhnout

hold [həʊld] held [held] held [held] držet (se), uchopit

hurt [hɜːt] hurt [hɜːt] hurt [hɜːt] ranit, ublížit; bolet

inlay [ɪnˈleɪ] inlaid [ɪnˈleɪd] inlaid [ɪnˈleɪd] vykládat dřeveminput [ˈɪnpʊt] inputted / input [ˈɪnpʊtɪd / ˈɪnpʊt] inputted / input [ˈɪnpʊtɪd / ˈɪnpʊt] vložit

interlay [ɪntəˈleɪ] interlaid [ɪntəˈleɪd] interlaid [ɪntəˈleɪd] proložit

keep [kiːp] kept [kept] kept [kept] držet; nechat, ponechat

kneel [niːl] kneeled / knelt [ni:ld / nelt] kneeled / knelt [ni:ld / nelt] klečet

knit [nɪt] knitted / knit [nɪtɪd / nɪt] knitted / knit [nɪtɪd / nɪt] plést, pevně spojit, stmelit

know [nəʊ] knew [njuː] known [nəʊn] vědět, znát

lay [leɪ] laid [leɪd] laid [leɪd] položit

lead [liːd] led [led] led [led] vést

lean [liːn] leaned / leant [li:nd / lent] leaned / leant [li:nd / lent] vyklánět se, opírat se

leap [li:p] leaped / leapt [li:pt / lept] leaped / leapt [li:pt / lept] skákat

learn [lɜːn] learned / learnt [lɜːnd / lɜːnt] learned / learnt [lɜːnd / lɜːnt] učit se

leave [liːv] left [left] left [left] odjet, odejít, opustit

lend [lend] lent [lent] lent [lent] půjčit

let [let] let [let] let [let] nechat, dovolit

lie [laɪ] lay [leɪ] lain [leɪn] ležet

light [laɪt] lighted / lit [ˈlaɪtɪd / lɪt] lighted / lit [ˈlaɪtɪd / lɪt] rozsvítit, zapálit

lose [luːz] lost [lɒst] lost [lɒst] ztratit, přijít o něco

make [meɪk] made [meɪd] made [meɪd] dělat, vyrábět

may [meɪ] might [maɪt] – – – moci, smět

mean [miːn] meant [ment] meant [ment] mínit, znamenat

meet [miːt] met [met] met [met] setkat se, seznámit se, potkat

mislead [mɪsˈliːd] misled [mɪsˈled] misled [mɪsˈled] oklamat

mistake [mɪˈsteɪk] mistook [mɪˈstʊk] mistaken [mɪˈsteɪkən] mýlit se, splést si, poplést

misunderstand [mɪsʌndəˈstænd] misunderstood [mɪsʌndəˈstʊd] misunderstood [mɪsʌndəˈstʊd] nerozumět, neporozumět

mow [məʊ] mowed [məʊd] mowed / mown [məʊd / məʊn] sekat, kosit (trávu)

overcome [ˌəʊvəˈkʌm] overcame [ˌəʊvəˈkeɪm] overcome [ˌəʊvəˈkʌm] porazit, překonat

overdraw [ˌəʊvəˈdrɔː] overdrew [ˌəʊvəˈdruː] overdrawn [ˌəʊvəˈdrɔːn] přečerpat, přetáhnout

overhear [ˌəʊvəˈhɪə] overheard [ˌəʊvəˈhɜːd] overheard [ˌəʊvəˈhɜːd] zaslechnout

overtake [ˌəʊvəˈteɪk] overtook [ˌəʊvəˈtʊk] overtaken [ˌəʊvəˈteɪkən] předstihnout

overthrow [ˌəʊvəˈθrəʊ] overthrew [ˌəʊvəˈθruː] overthrown [ˌəʊvəˈθrəʊn] svrhnout

partake [pɑːˈteɪk] partook [pɑːˈtʊk] partaken [pɑːˈteɪkən] podílet

pay [peɪ] paid [peɪd] paid [peɪd] platit, zaplatit

pen [pen] penned [pend] penned [pend] psát perem, napsat

plead [pliːd] pleaded / pled [ˈpliːdɪd / pled] pleaded / pled [ˈpliːdɪd / pled] hájit se, přiznat se, prosit, žadonit

preset [priːˈset] preset [priːˈset] preset [priːˈset] předvolit

prove [pruːv] proved [pruːvd] proved / proven [pruːvd / ˈpruːvn] prokázat, dokázat, ukázat se jako

put [pʊt] put [pʊt] put [pʊt] dát, položit (něco někam)

quit [kwɪt] quit [kwɪt] quit [kwɪt] odejít, ukončit co, nechat čeho

read [riːd] read [red] read [red] číst

rebuild [ˌriːˈbɪld] rebuilt [ˌriːˈbɪlt] rebuilt [ˌriːˈbɪlt] přestavět

retell [ˌri'tel] retold [ˌri'təʊld] retold [ˌri'təʊld] převyprávět

rid [rɪd] ridded / rid [rɪdɪd / rɪd] ridded / rid [rɪdɪd / rɪd] zbavit se

ride [raɪd] rode [rəʊd] ridden [rɪdn] jet (na něčem)

ring [rɪŋ] rang [ræŋ] rung [raŋ] zvonit

rise [raɪz] rose [rəʊz] risen [rɪzn] vstávat, vstát, vycházet

run [rʌn] ran [ræn] run [rʌn] běžet

saw [sɔː] sawed [sɔːd] sawed / sawn [sɔːd /sɔːn] rozřezat, přeřezat pilou

say [seɪ] said [sed] said [sed] říci

see [siː] saw [sɔː] seen [siːn] vidět

seek [siːk] sought [sɔːt] sought [sɔːt] hledat, snažit se

sell [sel] sold [səʊld] sold [səʊld] prodat, prodávat

send [send] sent [sent] sent [sent] poslat

set [set] set [set] set [set] nastavit, umístit

sew [səʊ] sewed [səʊd] sewed / sewn [səʊd / səʊn] šít

shake [ʃeɪk] shook [ʃʊk] shaken [ˈʃeɪkən] třást

shall [ʃæl] should [ʃʊd] – – – muset, být povinen, pomocné sloveso

shave [ʃeɪv] shaved [ʃeɪvd] shaved / shaven [ʃeɪvd / ʃeɪvn] holit

shear [ʃɪə] sheared [ʃɪəd] sheared / shorn [ʃɪəd / ʃɔːn] stříhat, krájet, řezat vlnu

shed [ʃed] shed [ʃed] shed [ʃed] ronit, prolít, shodit, vysypat, zbavit se

shine [ʃaɪn] shone [ʃɒn] shone [ʃɒn] svítit, zářit

shoe [ʃuː] shoed / shod [ʃuːd / ʃɒd] shoed / shod [ʃuːd / ʃɒd] obout, okovat

shoot [ʃuːt] shot [ʃɒt] shot [ʃɒt] střílet

show [ʃəʊ] showed [ʃəʊd] shown [ʃəʊn] ukázat

shred [ʃred] shred [ʃred] shred [ʃred] trhat, roztrhat, nastrouhat

shrink [ʃrɪŋk] shrank [ʃræŋk] shrunk [ʃrʌŋk] scvrknout se

shut [ʃʌt] shut [ʃʌt] shut [ʃʌt] zavřít

sing [siŋ] sang [sæŋ] sung [saŋ] zpívat

sink [sɪŋk] sank [sæŋk] sunk [saŋk] potopit se, klesnout

sit [sɪt] sat [sæt] sat [sæt] sedět

slay [sleɪ] slew [sluː] slain [sleɪn] zabít, zničit, vymýtit

sleep [sliːp] slept [slept] slept [slept] spát

slide [slaɪd] slid [slɪd] slid [slɪd] klouzat (se)

sling [slɪŋ] slung [slʌŋ] slung [slʌŋ] mrštit, (po)hodit, zavěsit

slink [slɪŋk] slunk [slʌŋk] slunk [slʌŋk] plížit se

slit [slɪt] slit [slɪt] slit [slɪt] rozříznout, rozpárat

smell [smel] smelled / smelt [smeld / smelt] smelled / smelt [smeld / smelt] čichat, vonět, páchnout

sneak [sneɪk] sneaked / snuck [sneɪkt / snʌk] sneaked / snuck [sneɪkt / snʌk] plížit se

sow [səʊ] sowed [səʊd] sowed / sown [səʊd / səʊn] sít, rozsévat

speak [spiːk] spoke [spəʊk] spoken [ˈspəʊkən] mluvit

speed [spiːd] sped [sped] sped [sped] jet rychle, spěchat

spell [spel] spelled / spelt [speld / spelt] spelled / spelt [speld / spelt] hláskovat

spend [spend] spent [spent] spent [spent] strávit, utratit

spill [spɪl] spilled / spilt [spɪld / spɪlt] spilled / spilt [spɪld / spɪlt] rozlít

spin [spɪn] spun [spʌn] spun [spʌn] (o)točit (se), rotovat, motat se

spit [spɪt] spit / spat [spɪt / spæt] spit / spat [spɪt / spæt] plivat

split [splɪt] split [splɪt] split [splɪt] rozštípnout, rozdělit

spoil [spoɪl] spoiled / spoilt [spoɪld / spoɪlt] spoiled / spoilt [spoɪld / spoɪlt] zkazit, rozmazlit

spread [spred] spread [spred] spread [spred] (roz)prostřít, (roz)šířit

spring [sprɪŋ] sprang [spræŋ] sprung [sprʌŋ] vyskočit, vymrštit, pružit

stand [stænd] stood [stʊd] stood [stʊd] stát

steal [stiːl] stole [stəʊl] stolen [ˈstəʊlən] krást

stick [stɪk] stuck [stʌk] stuck [stʌk] strčit (co kam), vězet (kde), (při)lepit se

sting [stɪŋ] stung [stʌŋ] stung [stʌŋ] bodnout (žihadlem), uštknout

stink [stɪŋk] stank [stæŋk] stunk [stʌŋk] zapáchat

strew [stru:] strewed [stru:d] strewed / strewn [stru:d / stru:n] posypat, rozházet (něco někde)

stride [straɪd] strode [strəʊd] stridden [ˈstridən] kráčet

strike [straɪk] struck [strʌk] struck [strʌk] stávkovat, zasáhnout, bít (hodiny)

string [strɪŋ] strung [strʌŋ] strung [strʌŋ] naladit (struny), seřadit

strip [strɪp] stripped / stript [strɪpt] stripped / stript [strɪpt] stáhnout

strive [straɪv] strove [strəʊv] striven [ˈstrɪvn] usilovat, snažit se

sublet [ˌsʌbˈlet] sublet [ˌsʌbˈlet] sublet [ˌsʌbˈlet] pronajmout najaté, dát do podnájmu

sunburn [ˈsʌnbɜːn] sunburnt [ˈsʌnbɜːnt] sunburnt [ˈsʌnbɜːnt] spálit se (na slunci)

swear [sweə] swore [swɔː] sworn [swɔːn] přísahat, klít

sweat [swet] sweated / sweat [ˈswetɪd / swet] sweated / sweat [ˈswetɪd / swet] potit se, dřít

sweep [swiːp] swept [swept] swept [swept] zametat

swell [swel] swelled [sweld] swelled / swollen [sweld / ˈswəʊlən] otéci, nafouknout se

swim [swɪm] swam [swæm] swum [swʌm] plavat

swing [swɪŋ] swung [swʌŋ] swung [swʌŋ] houpat se

take [teɪk] took [tʊk] taken [ˈteɪkən] vzít, brát

teach [tiːtʃ] taught [tɔːt] taught [tɔːt] učit, vyučovat

tear [tɛə] tore [tɔː] torn [tɔːn] trhat

telecast [ˈtelɪkɑːst] telecast [ˈtelɪkɑːst] telecast [ˈtelɪkɑːst] vysílat v televizi

tell [tel] told [təʊld] told [təʊld] říci, vyprávět

think [θɪŋk] thought [θɔːt] thought [θɔːt] myslet

thrive [θraɪv] thrived / throve [θraɪvd / θrəʊv] thrived / throve [θraɪvd / θrəʊv] prospívat, prosperovat

throw [θrəʊ] threw [θruː] thrown [θrəʊn] házet, hodit

thrust [θrʌst] thrust [θrʌst] thrust [θrʌst] vstrčit, vrazit

tread [tred] trod [trɒd] trod / trodden [trɒd / trɒdn] našlapovat, kráčet

undergo [ˌʌndəˈgoʊ] underwent [ˌʌndəˈwent] undergone [ˌʌndəˈɡɒn] podstoupit

understand [ˌʌndəˈstænd] understood [ˌʌndəˈstʊd] understood [ˌʌndəˈstʊd] rozumět

undertake [ˌʌndəˈteɪk] undertook [ˌʌndəˈtʊk] undertaken [ˌʌndəˈteɪkən] podniknout

uphold [ˌʌpˈhəʊld] upheld [ˌʌpˈheld] upheld [ˌʌpˈheld] podporovat

upset [ˌʌpˈset] upset [ˌʌpˈset] upset [ˌʌpˈset] rozčílit, rozrušit, zneklidnit, naštvat

wake (up) [weɪk] woke (up) [wəʊk] woken (up) [ˈwəʊkən] vzbudit (se), budit

wear [weə] wore [wɔː] worn [wɔːn] nosit (na sobě)

weave [wiːv] wove [wəʊv] woven [ˈwəʊvən] tkát

wed [wed] wedded / wed [ˈwedɪd / wed] wedded / wed [ˈwedɪd / wed] provdat se, uzavřít sňatek

weep [wiːp] wept [wept] wept [wept] plakat

wet [wet] wetted / wet [ˈwetɪd / wet] wetted / wet [ˈwetɪd / wet] namočit, navlhčit, holdovat pití

win [wɪn] won [wʌn] won [wʌn] vyhrát, zvítězit

wind [waɪnd] wound [waʊnd] wound [waʊnd] vinout, navíjet

withdraw [wɪðˈdrɔː] withdrew [wɪðˈdruː] withdrawn [wɪðˈdrɔːn] vybrat peníze, ustoupit, odvolat

withhold [wɪðˈhəʊld] withheld [wɪðˈheld] withheld [wɪðˈheld] odmítnout

withstand [wɪðˈstænd] withstood [wɪðˈstʊd] withstood [wɪðˈstʊd] odolat

wring [rɪŋ] wrung [rʌŋ] wrung [rʌŋ] ždímat

write [raɪt] wrote [rəʊt] written [rɪtn] psát, napsat